Na de aanmelding start de intakefase. Voor kinderen en jeugdige betekent dit het volgende, afhankelijk van leeftijd en problematiek:

- één of twee gesprekken met de ouder(s),

- één of twee gesprekken met het kind of de jeugdige, in overleg thuis of op de praktijk, al dan niet met video-observatie,

- tenslotte een adviesgesprek, waarin conclusie, diagnose en advies besproken worden U (en de jongere vanaf 12 jaar) ontvangt een behandelovereenkomst waarin conclusie, diagnose en advies zijn vastgelegd.

Nadat u (en de jongere vanaf 12 jaar) akkoord bent met de inhoud en de afspraken, wordt uw verwijzer en huisarts op de hoogte gesteld van dezelfde conclusie, diagnose en advies door middel van een brief. Tenzij u hiertoe geen toestemming geeft.

Vanaf 1 januari 2015 is de situatie hoe de Specialistische GGZ wordt gefinancierd veranderd. 

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar en hun ouders geldt dat ik hen vanaf 1-1-18 jaar contractvrij werk in de praktijk. Eerder had ik contracten met gemeente Arnhem en omliggende gemeentes (Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar). Voorlopig blijft hier het registratiesysteem Diagnose Behandeling Combinaties functioneren. Er wordt geen eigen bijdrage of eigen risico gehanteerd. Zoekt u contact met mij bij vragen.

Voor zwangeren geldt vanaf 1-1-2018 het volgende: De psychotherapiepraktijk werkt contractvrij. Dit betekent dat u zelf uw rekening moet indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u een deel of de kosten volledig vergoed.
Als u een goede restitutieverzekering heeft, krijgt u de behandeling helemaal vergoed. Als u een naturapolis heeft, krijgt u nu  meestal 75% vergoed. Ik raad u dan ook aan om goed te kijken welke verzekering het beste bij uw situatie past en eventueel over te stappen naar een andere verzekeraar. U heeft tot 31 december de tijd om uw huidige verzekering op te zeggen, en tot 31 januari om u aan te melden bij een nieuwe verzekeraar. De site www.zorgwijzer.nl kan u eventueel verder helpen. ONVZ en PNOzorg kwamen in 2014 als beste uit de bus bij onderzoek van marketresponse (http://www.marketresponse.nl/klantenmonitor-zorgverzekeringen-2014/). Zij bieden alleen restitutiepolissen aan omdat zij vinden dat iedereen het recht heeft zijn eigen behandelaar te kiezen.
Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet, waarvoor elke verzekerde inwoner van Nederland ouder dan 18 jaar in aanmerking kan komen. De vergoeding wordt geregeld via een registratiesysteem, de zgn. Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar of de hulp vergoed wordt.

Eigen bijdrage
Er geldt eigen bijdrage. Uw verzekeraar brengt behalve uw eigen risico ook een eigen bijdrage in rekening als u zodra u de rekening bij deze zorgverzekeraar indient, via de zgn. restitutiepolis. Deze eigen bijdrage ligt tussen de 0% en 35% van het totale tarief van de behandeling, afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar en het soort polis dat u hebt. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Eigen risico
U heeft wel altijd te maken met uw eigen risico dat u heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar. Dit bedraagt in 2016 in ieder geval €385 per jaar, dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen. De facturen worden door mij na afsluiting van de behandeling bij uzelf gedeclareerd.

Tarieven DBC behandelingen
De tarieven van mijn behandelingen, die allemaal vallen onder de ‘gespecialiseerde GGZ’, worden jaarlijks opnieuw vastgesteld voor de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Per diagnosesoort en duur van een behandeling, de zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s), zijn stuk voor stuk aparte maximum tarieven berekend, die voor alle psychologen en overige GGZ zorgaanbieders in Nederland maatgevend zijn. Een overzicht van deze tarieven voor 2016 vindt u hier.

In mijn praktijk hanteer ik 100% van deze door de NZA vastgestelde maximum tarieven indien u de nota zelf van mij ontvangt (dit is het geval indien u verzekerd bent bij een verzekeraar waar ik geen contract heb (zie boven).

Vergoeding voor bijna alle diagnoses
Veruit de meeste behandelingen en diagnosesoorten die ik in mijn praktijk behandel vallen onder de verzekerde zorg en worden als een bovengenoemd DBC vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De lengte van de behandeling is hierbij niet wettelijk gelimiteerd. Wel is een DBC maximaal een jaar geldig en kan dan, indien dit door mij (cq de zorgverlener) geïndiceerd is, verlengd worden.

Uitzondering van vergoeding voor enkele diagnoses
Sinds een aantal jaren zijn er een paar diagnoses die wettelijk uitgezonderd zijn van de verzekerde zorg, te weten de ’aanpassingsstoornis’, ’identiteitsproblemen’, ’werkproblemen’ en ‘relatieproblemen’. Dit betekent dat patiënten met een van deze diagnoses hun behandeling zelf moeten betalen, ongeacht bij welke zorgaanbieder zij behandeld worden. Behandelingen van deze diagnoses heten een ‘overige zorg product’ (OZP).

Niet-verzekerde zorg
Het behandeltarief voor niet-verzekerde zorg wordt het zogenaamde OZP-tarief gehanteerd (Overig Zorg Product), zoals vast gesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (de NZA); voor 2017 is dat € 98,00 per sessie.

Tarief zelfbetalers
Indien u liever de behandeling zelf betaalt in plaats van deze te declareren bij uw zorgverzekeraar, valt u onder de categorie ‘zelfbetaler’. Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is eveneens 100% van de bovengenoemde door de NZA vastgestelde tarieven.

No-show
Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) kunnen bij u in rekening worden gebracht, à € 45,00 per gemiste sessie. 

Lees meer over mijn betalingsvoorwaarden: 

More
Back to top